REKRUTACJA

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum w Turawie
w roku szkolnym 2012 / 2013

1. Do Publicznego Gimnazjum w Turawie przyjmowani są z urzędu uczniowie, którzy mieszkają w obwodzie szkolnym.

2. Uczniowie spoza obwodu przyjmowani będą tylko w miarę wolnych miejsc.

3. W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, o przyjęciu do szkoły będą decydować następujące kryteria:

-ocena zachowania: poprawna, dobra lub wzorowa,

-średnia ocen na świadectwie: minimum 3,5 ,

-uzyskana na sprawdzianie końcowym liczba punktów: 50% możliwej do uzyskania liczby punktów,

-inne osiągnięcia mające znaczenie dla dalszej edukacji

3. Terminarz rekrutacji:

1.

Składanie podań przez absolwentów zamieszkałych poza obwodem

05 marca – 04 kwietnia 2012 r.

2.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz innych wymaganych dokumentów

29 czerwca – 03 lipca 2012 r.

3.

Praca komisji rekrutacyjnej

04 lipca – 05 lipca 2012 r.

4.

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do gimnazjów

06 lipca 2012 r.

5.

Termin ostatecznego ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów

31 sierpnia 2012 r.

INFORMACJE O KLASACH

Klasa ogólna ( profil sportowy – siatkówka ) - W tej klasie uczniowie będą mieć możliwość rozwijania zdolności sportowych oraz wszechstronnych zainteresowań, zdobywania wiedzy i pogłębiania umiejętności z wszystkich przedmiotów. Obowiązujące języki: j. angielski, j. niemiecki.

Klasa europejska - W tej klasie uczniowie będą realizować program edukacji europejskiej i jednocześnie rozwijać swoje kompetencje oraz umiejętności językowe. Dzięki technologii informacyjno-komunikacyjnej i interaktywnemu oprogramowaniu do nauki języków obcych, uczniowie mają możliwość poszerzania umiejętności posługiwania się językiem niemieckim. Dodatkowo realizowane będą projekty na platformie eTwinning oraz na zajęciach w Szkolnym Klubie Europejskim. Drugim językiem obcym jest j. angielski.

Klasa informatyczno – językowa – W tej klasie uczniowie realizować będą innowację - wprowadzone będą elementy informatyki w j. angielskim. Głównymi założeniem programu jest rozwijanie kompetencji językowych na różnych płaszczyznach, szczególnie jeśli chodzi o umiejętności mówienia w języku obcym, a także rozwijanie i kształtowanie kompetencji informatycznych. Drugim językiem obcym będzie j. niemiecki.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA w formacie .doc

DEKLARACJA JĘZYKA MNIEJSZOŚCI w formacie .doc

ZARZĄDZENIE NR 2 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 stycznia 2012 r.